Các đơn vị có thi sinh đạt giải kiểm tra thông tin học sinh (họ tên, ngày sinh, nơi sinh, …) nếu phát hiện có sai sót thì gửi văn bản đề nghị điều chỉnh về Phòng Giáo dục Trung học trước ngày 22/4/2022.

 Liên kết bài viết gốc