ỦY
BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1200 /SGDĐT-GDTXCNĐH

V/v lấy ý
kiến góp ý dự thảo Thông tư Quy định về đánh giá học viên học Chương trình xóa
mù chữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

   Độc
lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm
2022

 

Kính gửi:

– Trưởng
phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và thành phố Thủ Đức;

– Giám đốc Trung tâm Giáo dục
thường xuyên;

– Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo
dục thường xuyên;

– Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng phường, xã, thị trấn.

 

Thực hiện Công văn số 1383/BGDĐT-GDTX ngày
12 tháng 4 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về góp ý dự thảo Thông
tư Quy định về đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các trung tâm
giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo
dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên và các
trung tâm học tập cộng đồng phường, xã,
thị trấn
tập trung nghiên cứu, thảo luận và
góp ý đối với dự thảo
Thông tư Quy định về đánh giá học viên học Chương
trình xóa mù chữ (dự thảo Thông tư gửi kèm Công
văn).

Các đơn vị triển khai thực
hiện và gửi góp ý trực tiếp về Sở Giáo dục và Đào tạo
(qua Phòng Giáo dục
thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học) bằng văn bản và gửi qua hộp thư điện tử
phonggdtx.sotphochiminh@moet.edu.vn
trước ngày 25 tháng 4 năm 2022
./.

  Nơi nhận:

– Như trên;

– Giám đốc (để báo cáo);

– Lưu: VT, GDTXCNĐH.

                    KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký và đóng dấu

 

 

Dương Trí
Dũng

 Liên kết bài viết gốc