Về triển khai Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND.TP về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng cơ sở giáo dục chuyên biệt ngành GDĐT – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc