Thông báo số 2 về kết quả tổ chức lớp tập huấn dẫn viên môn Thể dục Aerobic, môn võ Vovinam cho đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất các trường học năm 2022 và bổ sung thông tin giáo viên hoàn thành chương trình tập huấn – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc