Liên kết tham gia Hội nghị:

1. live.hcm.edu.vn (đăng nhập và chọn Lớp học như trong Giấy mời).

2. https://live.classin.com/pc.html?lessonKey=2c8af20e3ef48efb

(tham gia hội nghị trực tiếp, không cần đăng nhập).

 Liên kết bài viết gốc