Về việc báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2021-2022 (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường THPT (công lập và ngoài công lập), Giám đốc TT.GDNN-GDTX, TT.GDTX, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc