Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các Quận/Huyện; Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc TT GDTX, GDNN-GDTX và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện báo cáo các hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong trường học năm học 2021 – 2022.
Liên kết bài viết gốc