(Tin khẩn) : Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong ngành giáo dục và đào tạo đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

20/6/2022 15:17

Thủ trưởng đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, nội dung Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2025.Liên kết bài viết gốc