Công văn V/v tuyên truyền thực hiện Chương trình phối hợp số 478/CTr-CA-MTTP về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc