Mời các tập thể, các cá nhân đã có thành tích tham gia tích cực Chương trình “Một triệu sáng kiến – Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” đến dự tuyên dương, khen thưởng.

Liên kết bài viết gốc