Về góp ý nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc