Về đôn đốc việc nộp Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên kết theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ (Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Hiệu trưởng các trường Cao đẳng, Trung cấp; Giám đốc TT.GDTX; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc