Thư mời tham dự Hội nghị Tổng kết Hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 (có danh sách tập thể, cá nhân nhận khen thưởng) – Công đoàn Giáo dục

Liên kết bài viết gốc