Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân Thành phồ Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023 của Ngành giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MInh – CSGD Ngoài Công Lập

Liên kết bài viết gốc