Thực hiện Kế hoạch số 1270/KH-SGDĐT về triển khai tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 2867/KH-SGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2022. Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 8 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

– Sáng ngày 19 tháng 8 năm 2022, tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2022 cho các trường tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài.

– Chiều ngày 19 tháng 8 năm 2022, tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2022 cho các đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, các trung tâm hỗ trợ phát triễn giáo dục hòa nhập.

– Chiều ngày 22 tháng 8, tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2022 cho các đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

– Ngày 24 tháng 8, tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2022 cho các Trung tâm ngoại ngữ – Tin học.

Sau đây là hình ảnh các buổi tập huận:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liên kết bài viết gốc