Tập huấn về tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. – VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc