Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HƯNG ĐẠO                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           ________                                                                                        __________

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian đi học của học sinh

 

Căn cứ Công văn số 4155/SGDĐT-CTTT ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện rà soát chấn chỉnh giờ học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn  Thành phố Hồ Chí Minh;

Trường THPT Hưng Đạo thông báo đến cán bộ, giáo viên, Cha mẹ học sinh và các em học sinh về điều chỉnh thời gian học của học sinh cụ thể như sau:

Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày Thứ hai, ngày 07 tháng 11 năm 2022

  1. Buổi sáng:

–  Giờ Học sinh có mặt tại lớp: 06 giờ 45 phút

– Giờ bắt đầu học: 07giờ 00

– Giờ ra về: 11 giờ 15 phút

  1. Buổi chiều:

–  Giờ Học sinh có mặt tại lớp: 13 giờ 20 phút

– Giờ bắt đầu học: 13 giờ 30 phút

– Giờ ra về: 17 giờ 00

Thời gian các tiết học áp dụng thời khóa biểu của nhà trường cụ thể như sau:

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

06 giờ 45 :  Học sinh có mặt tại lớp 13 giờ 20:  Học sinh có mặt tại lớp
Tiết 1 7giờ 00 – 7 giờ 45 Tiết 1 13 giờ 30 – 14 giờ 15
Tiết 2 7 giờ  45 – 8 giờ  30 Tiết 2 14 giờ 15 – 15 giờ 00

Ra chơi 20 phút

Ra chơi 30 phút

Tiết 3 8 giờ 50 – 9 giờ 35 Tiết 4 15 giờ 30 – 16 giờ 15
Tiết 4 9 giờ35 – 10 giờ 20 Tiết 5 16 giờ15 – 17 giờ 00

Ra chơi 10 phút

Tiết  5 10 giờ 30 – 11 giờ 15

Đề nghị toàn thể cán bộ,  giáo viên, nhân viên, Cha mẹ học sinh và các em học sinh thực hiện nghiêm túc đúng thời gian đi học nêu trên./.

                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                         (đã ký)

                                                                                                                                  PHẠM THỊ HẢI NGỌC