Giấy mời tham dự Hội nghị trao đổi và góp ý Dự thảo ban hành Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc