Về việc vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc" năm 2022, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Thành phố năm 2022 và thực hiện cuộc vận động "Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn" năm học 2022-2023 – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc