Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 (trình bày đề án) – kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc