Thông báo số 381 về tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ XII nhiệm kỳ 2023 – 2028 và hướng dẫn quy định mới về công tác tài chính công đoàn cho các CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc