Về thông tin Chương trình gặp gỡ 25 nhà giáo tiêu biểu của chặng đường 25 năm Giải thưởng Võ Trường Toản và 50 nhà giáo đạt Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 25 (Kính gửi: Trưởng các phòng trực thuộc Sở; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thành phố; Cụm trưởng 8 cụm chuyên môn; Thủ trưởng các đơn vị có giáo viên đạt giải thưởng Võ Trường Toản) – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc