Về đề nghị báo cáo số liệu đề xuất phương án mua sách giáo khoa cho học sinh mượn sử dụng (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT công lập; Giám đốc TT.GDTX) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc