Hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục chuyển trường của học viên giáo dục thường xuyên từ năm học 2022 – 2023 – Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học

Liên kết bài viết gốc