Thực hiện theo Kế hoạch năm học 2022-2023 giáo dục mầm non;Và Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo Thành Phố năm 2022;Vào lúc 8g00, sáng thứ 4 ngày 14 tháng 12 năm 2022, Phòng Giáo dục Mầm non tổ chức Bồi dưỡng chuyên môn “Hướng dẫn xây dựng môi trường hoạt động giáo dục cho trẻ Nhà trẻ”.

Liên kết bài viết gốc