Kế hoạch tổ chức tập huấn giáo viên cốt cán các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN – GDTX, trường có phân hiệu GDTX về hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học và kiểm tra đánh giá học viên theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực Chương trình GDTX cấp THPT – Phòng GDTX

Liên kết bài viết gốc