1. Đối với Báo cáo sơ kết học kỳ 1 công tác kiểm tra năm học 2022-2023, các đơn vị gửi file scan định dạng pdf có chữ ký của thủ trưởng và mộc đỏ của đơn vị, không gửi bản giấy.
2. Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 18 tháng 01 năm 2023.
3. Đường link gửi báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Thủ Đức và các Quận/Huyện:
https://forms.gle/CHUcieUPcjMUxQyaALiên kết bài viết gốc