Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

        Thực hiện công văn số 4319/SGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 11 năm 2022 về việc tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 8;

        Căn cứ Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Phê duyệt SGK lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

        Nhằm chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các Phòng GDĐT thông báo cho cán bộ quản lý, giáo viên tìm hiểu, góp ý các bản mẫu SGK đã được các tổ chức biên soạn sách giáo khoa hoàn thiện sau góp ý, đưa lên website trước khi in và phát hành.
* Lưu ý: Nhấn vào tên SGK để đọc và nhấn vào Xem giới thiệu để xem lại giới thiệu SGK tương ứng.

Liên kết đọc bản mẫu và tài liệu giới thiệu sách giáo khoa lớp 8 như sau:

Ngữ văn 8, tập một và tập hai (Cánh Diều) – Xem giới thiệu

Ngữ văn 8, tập một và tập hai (Chân trời sáng tạo)

Ngữ văn 8, tập một và tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Toán 8, tập một và tập hai (Cánh Diều) – Xem giới thiệu

Toán 8, tập một và tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Toán 8, tập một và tập hai (Chân trời sáng tạo)

Toán 8, tập một và tập hai (Cùng khám phá)

Tiếng Anh 8 Bloggers-Smart – Xem giới thiệu

Tiếng Anh 8 i-Learn Smart World – Xem giới thiệu (record 1&2)

Tiếng Anh 8 Right on! – Xem giới thiệu (record 1&3)

Tiếng Anh 8 Macmillan Motivate!

Tiếng Anh 8 Global Success

Tiếng Anh 8 Explore English

Tiếng Anh 8 English Discovery

Tiếng Anh 8 THiNK

Tiếng Anh 8 Friends Plus

Khoa học tự nhiên 8 (Cánh Diều) – Xem giới thiệu

Khoa học tự nhiên 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lịch sử và Địa lí 8 (Chân trời sáng tạo)

Lịch sử và Địa lí 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Giáo dục công dân 8 (Cánh Diều) – Xem giới thiệu

Giáo dục công dân 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Giáo dục công dân 8 (Chân trời sáng tạo)

Âm nhạc 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống) – Xem giới thiệu

Âm nhạc 8 (Chân trời sáng tạo) – Xem giới thiệu

Âm nhạc 8 (Cánh Diều) – Xem giới thiệu

Mĩ thuật 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống) – Xem giới thiệu

Mĩ thuật 8 (Chân trời sáng tạo bản 1) – Xem giới thiệu

Mĩ thuật 8 (Chân trời sáng tạo bản 2) – Xem giới thiệu

Mĩ thuật 8 (Cánh Diều) – Xem giới thiệu

Tin học 8 (Cánh Diều) – Xem giới thiệu

Tin học 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Tin học 8 (Chân trời sáng tạo)

Công nghệ 8 (Chân trời sáng tạo)

Công nghệ 8 (Cánh Diều) – Xem giới thiệu

Công nghệ 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Giáo dục thể chất 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống) – Xem giới thiệu

Giáo dục thể chất 8 (Cánh Diều) – Xem giới thiệu

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 (Chân trời sáng tạo bản 1)

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 (Cánh Diều) – Xem giới thiệu

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 (Chân trời sáng tạo bản 2)Liên kết bài viết gốc