Về triển khai Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND Thành phố về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng lĩnh vực GDĐT – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc