Các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học nghiên cứu công văn số 195/SGDĐT-GDTXCNĐH và nội dung báo cáo để chuẩn bị thông tin, số liệu trước khi thực hiện (các nội dung dài có thể sao chép (copy) và dán (paste) và Biểu mẫu).

Thời gian hoàn thành báo cáo: 10/02/2023

Thực hiện báo cáo TẠI ĐÂYLiên kết bài viết gốc