Về triển khai Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ (Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường THPT Nam Sài Gòn, Trường Mầm non Nam Sài Gòn). – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc