Tham dự Hội nghị góp ý giải pháp triển khai thực hiện Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trung tâm GDNN-GDTX – Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học

Liên kết bài viết gốc