Về việc nhắc nộp hồ sơ thanh quyết toán kinh phí chính sách đặc thù hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2021 – 2022 theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND đối với trường THCS và THPT Châu Á Thái Bình Dương (lần 4) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc