Về xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 (Kính gửi: Trưởng các Phòng trực thuộc Sở, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc) – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc