Về việc thực hiện thu thập, rà soát dữ liệu thông tin thống kê giáo dục năm học 2022-2023_Lần 3 (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường THPT (công lập và ngoài công lập), Giám đốc TT.GDNN-GDTX, TT.GDTX, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc