Kính gửi:

                    – Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

                    – Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du, THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Hiền;

                    – Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

         Văn bản hướng dẫn hồ sơ thẩm định, công nhận trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”.

        Đính kèm bảng gợi ý mã danh mục minh chứng (có bổ sung gợi ý cụ thể tại Tiêu chí 1, điểm b và điều chỉnh minh chứng trong Tiêu chí 3 “Sổ tài sản” thành “Sổ tài sản cố định; Sổ theo dõi công cụ, dụng cụ”)./.



Liên kết bài viết gốc