Về lập kế hoạch mua sắm máy vi tính để bàn phục vụ công tác dạy học trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Kính gửi:Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 21 quận, huyện; Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông công lập; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc