Nhằm thực hiện chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá học viên chương trình GDTX theo chương trình GDPT 2018. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trung tâm GDNN-GDTX Thành phố Thủ Đức thực hiện chuyên đề bộ môn Vật lý cấp THPT nhằm giúp giáo viên học tập tiết học đổi mới phương pháp dạy học. Qua chuyên đề giảng dạy của nhóm giáo viên Vật lý TT GDNN – GDTX Thành phố Thủ Đức giáo viên môn Vật lý của các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX, các trường có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, cách tổ chức kiểm tra đánh giá học viên ở bộ môn Vật lý theo chương trình GDPT 2018 từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, tăng tính tích cực và chủ động của học viên, giúp phát huy các năng lực, phẩm chất người học theo tinh thần đổi mới hiện nay.

Một số hình ảnh chuyên đề:

Giáo viên môn Vật lý các TT GDTX, GDNN-GDTX tham dự chuyên đề chụp hình lưu niệm

Học viên trình bày báo cáo kết quả dự án làm việc theo nhóm

Học viên tham gia tích cực các hoạt động chuyên đề với hoạt động tiểu phẩm

Học viên được chia theo nhóm hoạt động trong tiết học chuyên đề

Giáo viên phát thưởng cho các dự án đạt giải thông qua tiết học chuyên đề

 Liên kết bài viết gốc