Về đề nghị góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học (công lập, ngoài công lập); Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên; Thủ trưởng đơn vị trực thuộc) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc