Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng đơn vị thực hiện:  

  1. Cơ quan, đơn vị trường học báo cáo tình hình thực hiện sinh hoạt chào cờ đầu tuần kết hợp kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị trước ngày 10 tháng 4 năm 2023; Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tại https://bit.ly/bc-shcc-mau1; trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường Trung cấp, trường Cao đẳng, cơ sở giáo dục trực thuộc Sở tại https://bit.ly/bc-shcc-mau2.

  2.  Phòng Chính trị, tư tưởng phối hợp với các phòng thuộc Sở tổ chức dự sinh hoạt chào cờ và kiểm tra thực tế đột xuất tình hình thực hiện sinh hoạt chào cờ đầu tuần kết hợp kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn Thành phố.Liên kết bài viết gốc