Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo giới thiệu cá nhân, tập thể xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2022 như sau:

  1. Tiêu chuẩn:
  • Học sinh, sinh viên, các nhà khoa học trẻ là người dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo có thành tích học tập, lao động xuất sắc, có sáng kiến, mô hình, công trình hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho các vùng miền núi, biên giới, hải đảo (Ưu tiên học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn).
  • Tập thể (không nhất thiết là người dân tộc thiểu số) đã có công trình nghiên cứu khoa học, những việc làm có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả cho đồng bào, địa phương miền núi, hải đảo trong năm 2022 (từ tháng 01/2022 đến 31/12/2022).
  • Tập thể, cá nhân đề cử để xét chọn chưa từng nhận Giải thưởng Vừ A Dính.

    2. Số lượng:

Mỗi đơn vị giới thiệu 01 cá nhân hoặc 01 tập thể để xét chọn (nếu có).

(Kèm theo phụ lục báo cáo thành tích và trích ngang thành tích)Liên kết bài viết gốc