Xem Điểm thi: https://diemthi.hcm.edu.vn/

Các đơn vị có học sinh đạt giải kiểm tra thông tin (họ tên, ngày sinh, nơi sinh, …).

Nếu phát hiện có sai sót thì gửi văn bản đề nghị điều chỉnh về Phòng Giáo dục Trung học trước ngày 27/3/2023.Liên kết bài viết gốc