Về tập huấn sử dụng phần mềm kế toán để nộp báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính năm 2022 qua tài khoản giao dịch trực tuyến (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông công lập, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc