Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi tại Kỳ họp toàn thể Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổng kết hoạt động năm 2022 – Hội Đồng Hiệu Trưởng các trường Đại Học

Liên kết bài viết gốc