Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị khóa
XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI,
nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết
Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI;

 Thực hiện chủ trương “Hình thành không gian văn hoá Hồ Chí Minh ở thành
phố mang tên Bác”, đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa to lớn, quan trọng, có tính giáo dục cao
đối với đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên và là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục,
lâu dài. Qua xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” giúp triển khai các hoạt động giáo dục, phổ biến, thực hành
và tạo nên nét giá trị văn hoá đặc trưng trong nhà trường, từ đó hình thành các giá trị mà Thành phố đang hướng tới là xây dựng
Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

  Ngày 30 tháng 3 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Trung tâm GDTX Gia Định tổ chức chuyên đề cấp Thành phố về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh kết hợp với phát triển Văn hóa đọc” đối với học viên Giáo dục thường xuyên. Chuyên đề giới thiệu với các đại biểu “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trong nhà trường, công tác xây dựng kế hoạch hoạt động triển khai ngày Sách Việt Nam và Văn hóa đọc kết hợp hoạt động kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó giúp giáo dục cho học sinh lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khát vọng cống hiến, làm người tử
tế, có tri thức, góp phần quan trọng trong việc hình thành các phẩm chất yêu nước,
nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm theo Chương trình giáo dục phổ thông
2018.

  Một số hình ảnh chuyên đề:Liên kết bài viết gốc