V/v báo cáo kết quả quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài định kỳ hằng quý và việc thực hiện hồ sơ xin phép đi nước ngoài về việc công – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc