Về việc cung cấp số liệu hỗ trợ Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế giai đoạn 2020 – 2035 và Đại học chia sẻ (Kính gửi các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) – Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học

Liên kết bài viết gốc