Về việc cung cấp số liệu phục vụ Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, phát triển năng lực, kỹ năng số cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Kính gửi: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học (công lập và ngoài công lập); Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc) – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc