Về việc rà soát, cập nhật thông tin của học sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT (công lập và ngoài công lập); Giám đốc TT.GDNN-GDTX, TT.GDTX; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc