Căn cứ Kế hoạch số 834/KH-STP ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Sở Tư pháp về công tác pháp chế năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2022-2023 Liên kết bài viết gốc